VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB! TERAZ VŠETKO SO ZĽAVOU Z CENY AŽ DO 50%! VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB! TERAZ VŠETKO SO ZĽAVOU Z CENY AŽ DO 50%! VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB!

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY PODĽA ČL.13 GDPR

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom: Ing. René Mach, Lesná 1426/14, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 37439952, email shop@nevidaneneslychane.sk Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej ,,GDPR“) a prijal primerané technické a organizačné opatrenia s dôrazom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

 

I. Účel a právny základ spracúvania vašich osobných údajov

1. objednávka tovaru – právny základ kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.),

2. marketingová komunikácia so zákazníkom – právny základ oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu, a pod.).

 

II. Príjemcovia vašich osobných údajov

Kuriérska služba :

Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. – Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35 834 498, ktorou bude objednaný tovar dodaný na vami uvedenú adresu.

Webhosting :

Shoptet s.r.o.,Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6,Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675

Spisová značka: C 154209, rejstříkový soud v Praze

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov: https://www.shoptet.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

III. Prenos do tretích krajín

Poskytovateľ Webhostingu pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov hlavne poskytovateľov mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v tretích krajinách) a poskytovateľov webhostingu.

 

IV. Doba uchovávania vašich osobných údajov

Osobné údaje ktoré sú súčasťou faktúr budú uchovávané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú. V prípade namietania spracúvania osobných údajov na marketingové účely, sa vaše osobné údaje ďalej spracúvať na tento účel nebudú. Poskytovateľ webhostingu uchováva osobné údaje po dobu 15 rokov od ukončenia licenčnej zmluvy s prevádzkovateľom.

 

V. Vaše práva ( výňatok z GDPR, pre vaše presnejšie informácie si pozrite plné znenie

článkov 15 - 23 GDPR ):

1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,

2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,

3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,

4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,

5.oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,

6. právo na prenosnosť údajov - máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

7. právo namietať ( Čl. 21 GDPR ) – vaše osobné údaje spracúvané na účely marketingu, po vznesení vašej námietky nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na účely marketingu (zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu, a pod.),

Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese René Mach, Lesná 1426/14, 059 52 Veľká Lomnica, alebo elektronicky na shop@nevidaneneslychane.sk Zasielanie marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách programu môžete odvolať v každom e-maili kliknutím na link “odhlásiť sa z odberu”.

8. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

VI. Požiadavka na spracúvanie

Získanie a spracúvanie vašich osobných údajov pre využitie služieb nášho e-shopu nie je povinné a zakladá sa na zmluve medzi zákazníkom a dodávateľom. V prípade že nám vaše osobné údaje neposkytnete, nemôžeme vám poskytnúť služby nášho e-shopu, čo je nám samozrejme veľmi ľúto.

 

VII. Aké údaje získavame

Údaje pri nákupe:

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, adresa na doručovanie, e-mailová adresa, , telefónne číslo, samotný predmet objednávky a údaje kreditnej karty. Ukladáme údaje s funkciou „vytvorenia účtu pri kúpe“. Pre nákup tovaru cez internet používame účty na prihlasovanie sa.

Údaje pre zasielanie informácií a noviniek ( newsletter ):

V prípade, ak sa rozhodnete odoberať zasielané marketingové informácie o našich aktivitách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Služby cookies:

https://www.shoptet.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Ak nám na to udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj na účel zasielania informácií o produktoch, špeciálnych ponukách a novinkách. Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to výlučne informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami a stránkou shop@nevidaneneslychane.sk